Daisuke Fukunaga, Toru Kuwakubo, Mika Ninagawa, Satoshi Ohno

Jan 31 - Feb 21, 2015
Tomio Koyama Gallery, Kiyosumi Shirakawa

03

©Daisuke Fukunaga ©Toru Kuwakubo ©mika ninagawa ©Satoshi Ohno

 

[LINK]
Official website