Why does everyone love flowers?

Jul 02 - Sep 04, 2016
Matsudai Noubutai, Niigata, Japan

ac32

”Why does everyone love flowers?”

A special exhibition on “flower” is held at Matsudai Noubutai, one of the main hub building of Echigo-Tsumari Art Field, designed by the Dutch architect group MVRD, this summer.

Period: July 2 to Sep. 4, 2016
Venue: Matsudai Nohbutai Gallery (Echigo-Tsumari Art Field), Tokamachi city, Niigata
Participating artists: Mako Ishizuka, Mariko Isozaki, Yuji Ueno, Satoshi Uchiumi, Leandro Erlich, Shinji Ohmaki, Kana Kou, Masatake Kozaki, Chihiro Kabata, Kosei Komatsu, Nozomi Tanaka, Yukio Nakagawa, Yoichiro Nishimura, Mika Ninagawa, Tamaki Funada, Kishin Funada, Takahiro Matsuo, Hiroki Mirei, Daido Moriyama, people from Matsudai

[LINK]
Official website