CM / Samantha Thavasa

Date : 2012/7

samantha_Miranda

Samantha Thavasa CM サマンサミューズ Miranda Kerr